Amodau Defnydd

Amodau Defnydd

Trwy gael mynediad i’r safle hwn, rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y termau hyn. Darllenwch hwy yn ofalus. Os nad ydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo i’r termau hyn, ni ddylech geisio mynediad at nac edrych ar y safle hwn.

Mae cyfeiriadau at "Dynamix", "ni", "ninnau" ac "ein" yn gyfeiriadau at Dynamix a’i is-gwmnïau cysylltiedig.

 1. Bwriedir yr wybodaeth a gynhwysir ar y safle hwn er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Mae Dynamix wedi gwneud pob ymgais rhesymol i sicrhau bod yr wybodaeth ar y safle hwn yn gywir ar yr adeg y’i cynhwyswyd; fodd bynnag, efallai y bydd yna wallau a chamgymeriadau achlysurol na ellir dal Dynamix yn gyfrifol amdanynt ac fe ymddiheurwn am hyn.
 2. Nid yw Dynamix yn gwneud unrhyw ddatganiadau na rhoi unrhyw warant ynghylch yr wybodaeth a ddarparwyd trwy’r safle hwn, nac eitemau eraill a ddefnyddir naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r safle hwn. Nid yw Dynamix yn derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau na hepgoriadau ar y safle hwn ac mae unrhyw benderfyniadau yn seiliedig ar wybodaeth a gynhwysir yn y safle hwn yn gyfrifoldeb llwyr yr ymwelydd.
 3. Mae Dynamix yn cadw’r hawl ar unrhyw adeg a heb rybudd i hybu, addasu, newid, atal neu derfynu'n barhaol y cyfan neu unrhyw ran o'r safle hwn ac i gyfyngu neu wahardd mynediad iddo.
 4. Gallai'r safle gynnwys dolenni i wefannau a weithredir gan drydydd partïon gwahanol i Dynamix. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys y gwefannau hyn ac felly nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb o ran yr wybodaeth a gynhwysir ynddynt a allai fod yn gysylltiedig i'n safle trwy hyperddolen.
 5. Mae’r safle hwn yn cynnwys eiddo deallusol, yn benodol nodau masnach a hawlfraint sy'n eiddo i Dynamix yn unig ac sydd wedi eu diogelu gan gyfreithiau eiddo deallusol. Efallai y bydd rhywfaint o ddeunydd ysgrifenedig a gynhwysir ar y safle hwn wedi ei drwyddedu gan drydydd parti, ac mae unrhyw hawlfraint, nodau masnach a hawliau eiddo deallusol ar gynnwys o'r fath yn eiddo i'r trydydd partïon perthnasol. Gallwch arddangos y safle hwn ar gyfer eich defnydd anfasnachol eich hun. Mae unrhyw ddefnydd arall, yn cynnwys, ond nid wedi ei gyfyngu i atgynhyrchu, dosbarthu, creu gweithiau deilliannol, arddangos neu drawsgludo'r safle hwn, defnydd o unrhyw gynnwys ar y safle hwn, ar gyfer dibenion masnachol neu gyhoeddus, wedi ei wahardd yn llwyr heb ganiatâd ysgrifenedig penodol Dynamix. Ni allwch fframio'r safle hwn na chysylltu iddo heb ein caniatâd penodol.
 6. Ni fyddwch yn defnyddio'r safle hwn am unrhyw ddibenion anghyfreithiol ac rydych yn cytuno'n benodol na fyddwch yn anfon, defnyddio, copïo, cyhoeddi na chaniatáu cyhoeddi unrhyw beth sy'n ddifenwol neu anllad o fewn ystyr y Ddeddf Cyhoeddiadau Anllad neu ddeddfwriaeth berthnasol arall, neu sy'n ymosodol, anweddus neu'n tramgwyddo ar breifatrwydd unrhyw berson. Rydych chi'n cytuno i beidio anfon unrhyw ddeunydd hyrwyddo neu hysbysebu digymell, sothach na deunydd tebyg neu unrhyw negeseuon swmp a allai amharu ar weithrediad y safle hwn neu gyda mwynhad o'r safle hwn gan ymwelwyr eraill.
 7. Rydych felly'n cytuno i indemnio Dynamix yn erbyn unrhyw gostau, hawliadau, colledion a difrod (yn cynnwys ffioedd cyfreithiol) sy'n codi yn erbyn neu a ddyfarnir i Dynamix o ganlyniad i’ch camddefnydd o'r safle hwn neu oherwydd i chi dorri’r telerau hyn.
 8. Os ydych chi'n torri’r telerau hyn, gall Dynamix ddewis atal neu rwystro eich mynediad i'r safle hwn a gwrthod darparu mynediad pellach i chi iddo.
 9. Mae’r safle wedi ei ddarparu i chi yn rhad ac am ddim, ac ni fydd Dynamix nac unrhyw un o’i gwmnïau cysylltiedig neu is yn atebol am unrhyw ddifrod neu anaf p’un ai mewn contract, camwedd (yn cynnwys esgeulustod) neu fel arfer, yn deillio o neu mewn perthynas â defnydd neu anallu i ddefnyddio’r safle hwn, hyd yn oed os ydym wedi'n cynghori o'r posibilrwydd o ddifrod neu anaf o'r fath. Nid yw Dynamix yn derbyn unrhyw atebolrwydd ar gyfer difrod uniongyrchol, arbennig, anuniongyrchol neu ddilyniannol, nac unrhyw ddifrod arall o unrhyw fath yn deillio o ba bynnag achos trwy ddefnyddio unrhyw gynnwys naill ai'n uniongyrchol neu'n anuniongyrchol o'r safle hwn. Eich unig unioniad yn ein herbyn o ran defnydd o'r safle neu unrhyw gynnwys yw peidio defnyddio'r safle hwn mwyach.
 10. Mae Dynamix yn cadw’r hawl i addasu neu ddiweddaru’r telerau heb rybudd blaenorol. Bydd eich parhad i ddefnyddio'r safle yn dilyn cyhoeddi newidiadau o'r amodau hyn yn golygu'ch bod yn derbyn y newidiadau hynny.
 11. Mae ein Polisi Preifatrwydd sydd wedi ei ymgorffori i’r telerau hyn gan y cyfeiriad hwn yn disgrifio casglu a defnydd o wybodaeth ar y safle hwn ymhellach.
 12. Ni fydd Dynamix yn atebol am ymddygiad unrhyw drydydd parti ac/neu gyflogai y mae gwybodaeth ac/neu waith ac/neu ddeunydd yn cael eu harddangos ar y wefan ac ni fydd yn atebol am gynnwys yr wybodaeth a arddangosir ar hyn.
 13. Gall Dynamix ddethol ac arddangos y cyfan neu ran o’r gwaith, yn cynnwys yn nodedig nid yn unig logos, fideos, astudiaethau achos, pamffledi, llyfrau, neu'r cyfan neu rai o’i gleientiaid yn ôl ei ddoethineb llwyr. Nid yw Dynamix yn ardystio'r cleientiaid, y gwaith ac/neu ddeunyddiau ei gleientiaid sydd wedi eu harddangos ar y wefan.
 14. Bydd y Telerau hyn wedi eu llywodraethu gan a’u dehongli yn unol â chyfraith Lloegr waeth ble mae’r defnyddiwr wedi ei leoli. Bydd unrhyw anghydfod yn deillio o ddefnyddio'r safle yn cael ei ddatrys gan lysoedd Cymru a Lloegr.
 15. Os bydd achos ble mae unrhyw ran o'r darpariaethau a gynhwysir yn y telerau hyn yn cael eu pennu gan unrhyw awdurdod cymwys i fod yn annilys, anghyfreithlon neu'n amhosibl eu gorfodi i unrhyw raddau, bydd darpariaeth o'r fath i’r graddau hynny yn cael eu torri o'r darpariaethau sy'n weddill a fydd yn parhau i fod yn ddilys a gorfodadwy i’r graddau llawnaf a ganiateir gan y gyfraith.

Polisi preifatrwydd

Diben y polisi hwn (y “Polisi Preifatrwydd”) yw sefydlu'r egwyddorion sy'n llywodraethu ein defnydd o wybodaeth bersonol y gallwn gasglu amdanoch chi. Trwy ddefnyddio ein safle, neu trwy gofrestru fel defnyddiwr y gwasanaethau a ddarperir gennym, rydych chi'n cytuno i'r defnydd hwn. Gofynnwn i chi ddarllen y polisi hwn yn ofalus. Bydd unrhyw anghydfod a allai godi ynghylch preifatrwydd yn amodol i'r polisi hwn a’r hysbysiad diogelu data (os oes un) a ymgorfforir yn y safle hwn.

Rydym yn parchu eich hawl i breifatrwydd yr wybodaeth bersonol a ddarparwch i ni ar ein safle.

Gallwn newid ein Polisi Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Felly rydym yn gofyn i chi ei wirio’n achlysurol i sicrhau'ch bod yn ymwybodol o'r fersiwn ddiweddaraf a fydd yn berthnasol pob tro y byddwch yn cael mynediad i'r safle.

Er hwylustod i chi, mae’r safle hwn yn cynnwys dolenni i nifer o wefannau eraill, o fewn a thu allan i Dynamix. Nid yw’r polisïau a gweithdrefnau a ddisgrifir yma yn berthnasol i'r safleoedd hynny; rydym yn awgrymu cysylltu'n uniongyrchol â’r safleoedd hynny am wybodaeth ar eu polisïau casglu a dosbarthu data.

Casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol

Fydd Dynamix ddim ond yn casglu data personol, fel eich enw, cyfeiriad e-bost, gweithgaredd clicio ymlaen ac unrhyw wybodaeth bersonol arall y byddwch yn cyflwyno’n wirfoddol i ni trwy’r safle hwn. Bydd ein partneriaid cyswllt a chwmnïau a gyflogir gennym yn defnyddio'r wybodaeth hon i gydymffurfio â’ch cais am wybodaeth neu fel y datgelwyd fel arall i chi pan fyddwch yn cyflwyno’ch gwybodaeth.

I'r perwyl hwnnw, oni bai eich bod yn dynodi fel arall neu os datganir fel arall yn y Polisi Preifatrwydd hwn neu wrth gasglu'r wybodaeth, bydd unrhyw wybodaeth bersonol a ddarparwch yn hysbys i ddau barti yn unig: chi a Dynamix.

Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth hon gyda phartïon allanol heblaw am i'r fath raddau ag y mae’n angenrheidiol i gwblhau’ch cais neu yn ôl eich galw penodol.

Rydym yn defnyddio cyfeiriadau e-bost dychwelyd i ateb y negeseuon e-bost a dderbyniwn. Ni ddefnyddir cyfeiriadau o'r fath ar gyfer unrhyw ddiben ac nid ydynt wedi eu rhannu gyda phartïon allanol. Ni fydd gwybodaeth a gyflwynwch ar ein safle yn cael ei rhannu gyda phartïon allanol oni bai eich bod yn llenwi'r ffurflen gofrestru.

Gallwn gyfeirio at yr wybodaeth honno i gael gwell dealltwriaeth o'ch anghenion a sut allwn ni wella ein gwasanaethau. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth honno i gysylltu â chi. Ni fyddwn yn trosglwyddo’r wybodaeth bersonol a roddwch ar y safle hwn i unrhyw drydydd parti oni bai y bydd hyn wedi ei ddatgelu i chi.

Yn olaf, ni fyddwn fel arfer yn defnyddio na datgelu eich gwybodaeth bersonol heb eich cydsyniad oni bai am (i) fel y disgrifir yn y polisi hwn, neu (ii) fel sy'n ofynnol dan y gyfraith, gorchymyn llys neu ar gais gan awdurdod llywodraeth neu orfodi'r gyfraith arall.

Bydd Dynamix yn cadw’ch gwybodaeth am ba bynnag hyd y bydd gennych chi berthynas â ni

Casglu a defnyddio gwybodaeth nad yw'n bersonol

Yn gyffredin â nifer o sefydliadau masnachol, rydym yn monitro defnydd o'r safle hwn trwy gasglu gwybodaeth grynswth. Efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth nad yw'n bersonol amdanoch chi yn awtomatig megis y math o borwyr rhyngrwyd a ddefnyddiwch, y tudalennau y byddwch chi'n ymweld â nhw neu’r wefan a’ch cyfarwyddodd i’n safle. Ni ellir eich adnabod o'r wybodaeth hon, a dim ond i'n cynorthwyo i ddarparu gwasanaeth effeithiol ar y safle hwn y’i defnyddir.

Defnyddio cwcis

Rydym yn derbyn a chofnodi gwybodaeth o'ch porwr pan fyddwch chi'n defnyddio'r safle a defnyddiwn gwcis i gasglu'r wybodaeth hon. Mae cwcis yn ffeiliau data bychan y gellir eu dileu sy'n cael eu storio gan eich porwr y we ar yriant caled eich cyfrifiadur. Mae’r rhain yn eich galluogi i gario gwybodaeth ar draws ein safle heb orfod ei hail gofnodi; mae hefyd yn ein galluogi i ddadansoddi traffig gwe a gwella ein gwasanaethau ar-lein. Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod. Gallwch osod eich porwr y we i’ch nodi o geisiadau i osod cwcis neu i wrthod cwcis yn llwyr. Gallwch ddileu'r ffeiliau sy'n cynnwys cwcis.

Diogelwch eich data personol

Rydym yn defnyddio technolegau a pholisïau gyda’r amcan o ddiogelu eich gwybodaeth rhag mynediad heb ei awdurdodi a defnydd amhriodol a byddwn yn diweddaru’r mesurau hyn fel fo'n briodol ac wrth i dechnolegau newydd ddod ar gael. Er yr ymdrechion hyn, ni allwn warantu diogelwch na chyfrinachedd yr wybodaeth a ddarparwch i ni yn llwyr.

Cywirdeb gwybodaeth bersonol

Mae Dynamix yn gwneud ymdrechion rhesymol i gadw gwybodaeth bersonol yn ei feddiant neu reolaeth, a ddefnyddir ar sail barhaus, gywir, gyflawn, gyfredol a pherthnasol, yn seiliedig ar yr wybodaeth ddiweddaraf a ddarparoch i ni. Mae’n gyfrifoldeb i bob unigolyn sicrhau bod gwybodaeth bersonol berthnasol iddynt yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfredol. Nid yw’r barnau a thybiaethau a fynegir ar y safle o reidrwydd yn perthyn i'w riant gwmni, nac unrhyw gwmnïau cysylltiedig. Daw’r wybodaeth a gynhwysir ar y safle o ffynonellau a gredir i fod yn ddibynadwy, ond ni ellir gwarantu ei chywirdeb.

Sut allwch gael mynediad at eich gwybodaeth bersonol

Gallwch gael mynediad at yr wybodaeth bersonol a gedwir gennym. I ofyn am gopi ysgrifennwch at:

Dynamix
4d Cwm Rd
Abertawe
SA1 2AY

Mae’r safle hwn yn hawlfraint i Dynamix, cedwir pob hawl.

Mae cynnwys y wefan hon yn cynrychioli barnau ein sefydliadau ac nid yw o reidrwydd yn adlewyrchu barnau'r rhaglen BSBT na’r Swyddfa Gartref.
Amodau Defnydd